Make your own free website on Tripod.com

ตารางเปิดกรับสมัครเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ                                                         

English Course

หลักสูตร

เรียนวัน

เวลา

ระยะเวลาเรียน

 ภาษาอังกฤษเด็กอายุ 4-6 ปี

อาทิตย์

10.30-12.30 น.

3 เดือน

ภาษาอังกฤษเด็กอายุ 7-9 ปี

เสาร์

10.30-12.30 น.

3 เดือน

ภาษาอังกฤษเด็กอายุ 10-13 ปี

อาทิตย์

15.30-17.30 น.

3 เดือน

ภาษาอังกฤษบุคคลทั่วไป

อาทิตย์

15.30-17.30 น.

3 เดือน

 

 

 

 

 

หลักสูตรคณิตศาสตร์

หลักสูตร

เรียนวัน

เวลา

ภาคเรียน

คณิตศาสตร์  ป.1-ป.3

เสาร์

16.00-18.30 น.

3 เดือน

คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5

อาทิตย์

13.30-15.30 น.

3 เดือน

คณิตศาสตร์ ป.6

อาทิตย์

15.30-17.30 น.

3 เดือน

ติวเข้มเข้าม.1

เสาร์

อาทิตย์

13.30-15.30

15.30-17.30

ระยะยาว

 

 

หลักสูตรศิลปะ(Kids Art)

หลักสูตร

เรียนวัน

เวลา

ภาคเรียน

ศิลปะเด็ก

เสาร์

10.30-12.30 น.

3 เดือน

ศิลปะเด็ก

เสาร์

13.30-15.30 น.

3 เดือน

 

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตร

เรียนวัน

เวลา

ภาคเรียน

ป.1-ป.2

อังคาร,พุธ

16.30-18.30

2 เดือน

ป4 -ป.5

เสาร์

10.30-12.30

3 เดือน

 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์

หลักสูตร

เรียนวัน

เวลา

ภาคเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เด็ก

พฤหัส-ศุกร์

16.30-18.30

2 เดือน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเด็ก

เสาร์

15.30-17.30

3 เดือน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเด็ก

อาทิตย์

10.30-12.30

3 เดือน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเด็ก

อาทิตย์

13.30-15.30

3 เดือน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นบุคคลทั่วไป

อังคาร-ศุกร์

18.00-20.00

3 เดือน