Make your own free website on Tripod.com

หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป

ฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการใช้งาน และบันเทิง

ฝึกโปรแกรมพื้นฐาน 5 วิชาดังนี้

 

รับประกันการเรียน จนเป็น

ถ้ายังไม่เป็นเรียนฟรี

 
1. โปรแกรม Windows

2. โปรแกรม Ms.Word

3. โปรแกรม Ms.Excel

4. โปรแกรม Ms. PowerPoint

5. การใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป

 

เปิดเรียน ทุกวัน

วันธรรมดา เวลา 08.30-10.30, 10.30-12.30 , 13.30-15.30,15.30-17.30,17.30-19.30 น.

วันเสาร์                 เวลา 10.30-12.30  , 13.30-15.30 , 15.30-17.0 , 17.30-19.30 น.

วันอาทติย์             เวลา 10.30-12.30  , 13.30-15.30 , 15.30-17.0 , 17.30-19.30

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าเรียน คอร์สละ  2,100 บาท

ระยะเวลาเรียน  3 เดือน (เสาร์-อาทิตย์ )  ,  12 วัน  (วันธรรมดา)

เรียนวันละ  2 ชั่วโมง (ทั้งหมด 24 ชั่วโมง)