Make your own free website on Tripod.com

 
หลักสูตร ศิลปะ

(Kids Art)

เหมาะสำหรับเด็กอายุ  4-13 ปี

·      การวาด (Paint)

การวาดภาพจากจินตนาการ การวาดภาพ

สวยงาม วาดภาพการ์ตูน และการวาดภาพลายเส้น

·      การระบายสี (Painting)

ฝึกทักษะการระบายสีด้วยสี ชอล์ค สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีเมจิก  สีไม้  

·      การปั้น (Sclupture)

ฝึกการปั้นพื้นฐานด้วยดินเยื่อกระดาษ ดินญี่ปุ่น ดินน้ำมัน

·       การพิมพ์ภาพ (Print Making)

ฝึกทักษะการพิมพ์ภาพจากวัสดุต่าง ๆ ให้เกิดลวดลายที่สวยงาม

 

ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนตามหัวข้อสลับกันไป

 

เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์

เวลา 10.30-12.30  น.

 

อัตตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเรียน คอร์สละ 2,100 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน            200 บาท

 

 

ระยะเวลาเรียน ครอส์ละ 3 เดือน  12 สัปดาห์