Make your own free website on Tripod.com

                             ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน อี.ไอ

 

 

                สถาบัน อี.ไอ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยผู้จัดตั้งโรงเรียนคือ นางสาวเพ็ญศิรี  พุ่มจุ่น

ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งผู้จัดการสถานศึกษา สถาบัน อี.ไอ    และได้นำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพทางด้าน IQ  และ   EQ ของเด็กเป็นหลัก    โดยผ่านทางการเรียนการสอน

ของหลักสูตรดังต่อไปนี้

                1. หลักสูตร E.I.Q  

                หลักสูตร E.I.Q เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกพัฒนาการของเด็กอายุ 7-14 ปี

โดยมีคณิตศาสตร์เป็นสื่อ เด็กๆ จะสนุกกับการคิดคำนวณที่รวดเร็ว  มีทักษะการจำที่ดีขึ้น

ฝึกการสังเกตุ  การคิดวิเคราะห์  และสิ่งสำคัญคือการฝึกสมาธิ ของเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ตัว

                2. หลักสูตร Eng.Smart 

            หลักสูตร Eng.Smart เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกพัฒนาการของเด็กอายุ 7-14 ปี

โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เด็กๆ จะสนุกกับการจำคำศัพท์ การออกเสียงที่เหมือนเจ้าของภาษา

ด้วยวิธีธรรมชาติ  ฝึกการโต้ตอบภาษาอังกฤษกับผู้อื่น

                3. หลักสูตร Kids Art  

                 หลักสูตร Kids Art  เป็นหลักสูตรศิลปะที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี  หลักสูตรจะ

เน้นการคิดสร้างสรรค์ การสังเกตุ การจำ  ศิลปะของเราฝึกให้เด็กมีจินตนาการด้วยตัวเองโดยเด็ก ๆ

จะสนุกสนานกับการได้วาดภาพ การปั้น และการประดิษฐ์  และที่สำคัญสร้างพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายเช่น การเสริมสร้างกล้ามนิ้วมือให้แข็งแรง ฯลฯ  เสริมสร้างทางด้านจิตใจ เช่น เสริมสร้าง

สมาธิให้ดีขึ้น  การควบคุมอารมณ์   เสริมสร้างการสังเกตุ ฯลฯ

 

                นอกจากหลักสูตรที่เสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน IQ และ EQ แล้วทางสถาบันฯยังมี

หลักสูตรที่เสริมสร้างการเรียนในห้องเรียนของเด็กให้มีศัยภาพดีขึ้นเพื่อให้สามารถสอบในชั้นเรียน

ได้คะแนนดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลให้ระดับคะแนนสะสมเพื่อเตรียมสอบในระดับมัธยม และเตรียมสอบ

เอ็นทรานได้เป็นอย่างดี  ทางสถาบันฯ จึงมีหลักสูตรไว้ให้เลือกเรียนมากมายดังนี้

            หลักสูตรสำหรับเด็กประถม - มัธยม

                1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

                2. หลักสูตรภาษาคณิตศาสตร์

            3.หลักสูตรติวเข้มเข้าม.1

            4.หลักสูตรวิทยาศาสตร์

                5. หลักสูตรภาษาไทย

                6. หลักสูตรศิลปะ

                7. หลักสูตรคอมพิวเตอร์

                หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

                1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนที่มีพื้นฐาน   (สามารถเลือกเรียนกับครูคนไทย และครูต่างชาติได้)

                2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน  ( สามารถเลือกเรียนกับครูคนไทย และครูต่างชาติได้)

 

                ทุกหลักสูตรสามารถรับประกันการพัฒนาที่ดีของเด็กทุกคน สถาบัน อี.ไอ จึงเป็นทางเลือกอีกสถาบันหนึ่งที่

ผู้ปกครองควรพิจารณาให้กับบุตรหลานของท่าน

 

 

นางสาวเพ็ญศิรี   พุ่มจุ่น

    ผู้จัดการสถานศึกษา